Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
ความเป็นมา
  ..................................................................
  พระราชเสาวนีย์
  ..................................................................
  วัตถุประสงค์
  ..................................................................
  เป้าหมาย
  ..................................................................
  กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ
  ..................................................................
  พื้นที่เป้าหมาย
  ..................................................................
  กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
   
พื้นที่เป้าหมาย
 

 

จังหวัด/โครงการ

จำนวนครัวเรือน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ตารางกิโลเมตร)

หมู่บ้านเป้าหมาย

จ.แม่ฮ่องสอน
(1) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำของ อ.ปางมะผ้า

571


1) พื้นที่เกษตรกรรม 0.48 ตร.กม. 2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 13.31 ตร.กม. 3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 563.97 ตร.กม. 4) ไม่ระบุลักษณะการใช้ ประโยชน์ของพื้นที่ 0.75 ตร.กม.
รวม 578.51 ตร.กม.
บ้านปางคอง บ้านแสนคำลือ บ้านแอโก๋ บ้านเมืองแพม บ้านปุงยาม บ้านปางคาม บ้านโท้งหลวง บ้านโท้งนา บ้านป่าโหล บ้านดอยคู บ้านซอแบะ บ้านโท้งสา บ้านอาโจ้ (13 หมู่บ้าน)
(2) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ลุ่มน้ำปาย อ.เมือง

1,594

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 6.25 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 126.94 ตร.กม.
3) ไม่ระบุลักษณะการใช้ ประโยชน์ของพื้นที่ 1.68 ตร.กม.
รวม 134.87 ตร.กม.
บ้านท่าโป่งแดง บ้านปางหมู บ้านแม่ส่วยอู บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านห้วยปู่แกง บ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอย บ้านสบสอย บ้านป่าปุ๊ บ้านห้วยคลี่ บ้านห้วยแก้ว บ้านดอยแสง บ้านห้วยผึ้ง บ้านไม้สะเป่ บ้านทุ่งกองมู บ้านห้วยเดื่อ บ้านม่อนตะแล (17 หมู่บ้าน)
  (3) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำแม่สะงา อ.เมือง

1,480

1) พื้นที่เกษตรกรรม 4.01 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 12.41 ตร.กม.
3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 392.23 ตร.กม. 4) ไม่ระบุลักษณะการใช้ ประโยชน์ของพื้นที่ 12.32 ตร.กม.
รวม 420.97 ตร.กม
บ้านปางตอง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านนาป่าแปก บ้านรวมไทย บ้านห้วยโป่งออน บ้านทบศอก บ้านยอด บ้านแม่สะงา บ้านห้วยขาน บ้านกุงไม้สัก บ้านหมอกจำแป่ (11 หมู่บ้าน)
(4) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำ แม่สะมาด –ห้วยหมาก-ลาง อ.เมือง และอ.ขุนยวม

385

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 0.49 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 179.41 ตร.กม.
รวม 179.90 ตร.กม.
บ้านหนองเขียว บ้านพะยอย บ้านห้วยขี้สุกร บ้านห้วยข้าวลีบ บ้านกิ่วขมิ้น บ้านห้วยฮะ บ้านหัวฮะ บ้านแม่สะมาด บ้านทุ่งมะขามป้อม บ้านน้ำโค้ง บ้านห้วยหมาก-ลาง บ้านก่าโน บ้านแม่สุริน บ้านพอนอคี (14 หมู่บ้าน)
จ.เชียงใหม่
(1) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำแม่หาด อ.อมก๋อย

224

 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 220.98 ตร.กม.
รวม 220.98 ตร.กม.

บ้านสบหาด บ้านห้วยไก่ป่า บ้านแม่ระอานอก บ้านจกป๊ก บ้านลูกูดู บ้านแม่ระอาใน (6 หมู่บ้าน)

(2) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำปิงน้อย อ.แม่แจ่ม

350

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 0.34 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 53.22 ตร.กม.
รวม 53.56 ตร.กม.
บ้านเซโดซา บ้านละอางเหนือ บ้านแม่แฮใต้ บ้านแม่และ บ้านละอางใต้ บ้านผักไผ่ บ้านสาม(7 หมู่บ้าน)
จ.เชียงราย
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน” ลุ่มน้ำแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง

276

  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 31.92 ตร.กม.
รวม 31.92 ตร.กม.

บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9 (ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุจริต ) บ้านป่าแอ หมู่ 21 บ้านห้วยหมาก หมู่ 18 บ้านเล่าลิ่ว หมู่ 14 )เล่าลิ่ว ลีซอใหม่) (4 หมู่บ้าน)

จ.น่าน
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน” ลุ่มน้ำขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

862

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 0.50 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 126.94 ตร.กม.
3) ไม่ระบุลักษณะการใช้ ประโยชน์ ของพื้นที่ 41.22 ตร.กม.
รวม 168.66 ตร.กม.

บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง บ้านเปียงก่อ บ้านเปียงซ้อ บ้านห้วยเต๋ย บ้านด่าน บ้านนาคุ บ้านสไลน้อย-สไลหลวง บ้านบวกอุ้ม บ้านห้วยฟอง บ้านขุนน้ำน่าน บ้านบวกหญ้า บ้านห้วยลึก บ้านห้วยปูด บ้านห้วยขวาก (15 หมู่บ้าน)

จ.พิษณุโลก
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน” ลุ่มน้ำภาค อ.ชาติตระการ

956

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 24.96 ตร.กม. 2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 525.07 ตร.กม. 3) ไม่ระบุลักษณะการใช้ ประโยชน์ของพื้นที่ 19.97 ตร.กม. รวม 570 ตร.กม.

บ้านเทิดชาติ บ้านสงบสุข บ้านร่มเกล้า บ้านรักชาติ บ้านน้ำคับ บ้านบุ่งผลำ บ้านน้ำจวง บ้านน้ำแจ้งพัฒนา บ้านบ่อภาค หมู่4 บ้านบ่อภาค หมู่5 บ้านนุชเทียน บ้านชำนาญจุ้ย บ้านใหม่ รักไทย บ้านหมั่นแสวง (14 หมู่บ้าน)

จ.อุตรดิตถ์
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน” ลุ่มน้ำลี อ.ท่าปลา

1,295

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 263.09 ตร.กม. รวม 263.09 ตร.กม.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 263.09 ตร.กม. รวม 263.09 ตร.กม.

บ้านน้ำลี บ้านน้ำต๊ะ บ้านกิ่วเคียน บ้านทรายงาม บ้านปางหมิ่น บ้านผาลาด บ้านค่าย บ้านวังหัวดอย (8 หมู่บ้าน)

รวมทั้งสิ้น

7,993

2,622.46

109

6.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 (1)  ศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง

                                หมู่บ้านหลัก         ปางตอง

                                หมู่บ้านรอง          รักไทย,นาป่าแปก,รวมไทย,ทบศอก,ห้วยมะเขือส้ม,
                                                        ห้วยขาน,ยอด,กลาง

                                                       หมอกจำแป่,ห้วยโป่งอ่อน

                 (2) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริบ้านโป่งแดง

                                หมู่บ้านหลัก         ท่าโป่งแดง

                 (3) โครงการหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริบ้านปางคอง

                                หมู่บ้านหลัก         บ้านปางคอง

                 (4) โครงการขยายผลการพัฒนาตามพระราชเสาวนีย์ลุ่มน้ำแม่สะมาดห้วยหมากลาง

                                หมู่บ้านหลัก         พะนอคี,หนองเขียว

                                หมู่บ้านรอง          ห้วยขี้หมู, ห้วยข้าวลีบ, ห้วยคด,แม่สุริน,น้อย,
                                                        หัวแม่สุรินทร์,แม่อูคอน้อย

                                                        พะยอย,ก่าโน,แม่สุรินใต้ (ปู่นิ่ว)

          6.2 จังหวัดเชียงใหม่ 

                 (5) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริดอยอมพาย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม

                                หมู่บ้านหลัก         บ้านผักไผ่

                                หมู่บ้านรอง          บ้านเซโดซา,บ้านละอางใต้,บ้านสาม,แม่แฮใต้

                 (6) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริบ้านสบหาด ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย

                                หมู่บ้านหลัก         บ้านสบหาด

                                หมู่บ้านรอง          ลูกูดู, จกป๊ก, ห้วยไก่ป่า,แม่ระอาใน,แม่ระอานอก

          6.3 จังหวัดเชียงราย

                 (7) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำแม่คำ

                                หมู่บ้านหลัก         บ้านห้วยหยวก ป่าโซ

                                หมู่บ้านรอง          ป่าแอ,เล่าลิ่ว,ห้วยหยวก,ใหม่ลีซอ

          6.4 จังหวัดน่าน

                 (8) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

                                หมู่บ้านหลัก         เปียงก่อ, ด่าน,บวกอุ้ม, บวกหญ้า, ห้วยปูด,ห้วยเต๋ย,
                                                        เปียงซ้อ,นาคุ, ห้วยฟอง,สะจุก, สะเกี้ยง

                                หมู่บ้านรอง          ห้วยกานต์, น้ำกลั่น,ห้วยปุ้ม, ห้วยส้ม,เวร,ห้วยแซก,
                                                        กู่ดู, ขุนน้ำน่าน, ห้วยขวาก, วุ้น,แคมป์, สไลหลวง,สไลน้อย,
                                                        ห้วยลึก,นากึ๋น, ห้วยโป่ง,ห้วยจันทร์

          6.5 จังหวัดพิษณุโลก

                 (9) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

                                หมู่บ้านหลัก         ชำนาญจุ้ย

                                หมู่บ้านรอง          มณีแก้ว, ส่องสี,ธรรมวงศ์, ใหม่รักไทย,นุชเทียน,
                                                        ที่ตั้งศอป.,หมั่นแสวง เทอดชาติ,สงบสุข, ร่มเกล้า,
                                                        รักชาติ, บ่อภาค ม.5, บ่อภาค ม.4, ลาดเรือ,น้ำดับ
                                                        บุ่งผลำ, น้ำจวง,ขวดน้ำมัน, นาตอน,น้ำแจ้งพัฒนา

          6.6  จังหวัดอุตรดิตถ์      

                 (10) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินถล่มและน้ำท่วม อำเภอลับแลและ อำเภอท่าปลา

                                หมู่บ้านหลัก         (กำหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน)

                                หมู่บ้านรอง          (กำหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน)

ภาพรวมการดำเนินงาน
 1. ดำเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิมโดยเสริมการดำเนินงานให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
 2. ใช้ขอบเขตลุ่มน้ำเป็นขอบเขตพื้นที่โครงการ
 3. ดำเนินงานในลักษณะสนธิกำลังและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรวมพลังการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธาร ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ภายใต้การสนับสนุนของรัฐและองค์กรในท้องถิ่น
เป้าหมาย
 1. ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
 2. ให้ศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชนและกลุ่มบ้าน โดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ลดการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่เป้าหมาย
จุดเน้นของแผนปฏิบัติ
 1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งซับน้ำธรรมชาติ (Water Bank)
 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยมีศูนย์พัฒนาและ บริการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้
 3. คืนความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุ์ท้องถิ่น ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
 5. ดำเนินการศึกษา วิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
 
 
   
 
   
   
   
 
พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
พระราชดำริ
พระราชเสาวนีย์

แสดงข้อมูลทั้งหมด
จัดการฐานข้อมูล(สำหรับ
ผู้ไช้ระดับกรม)

จัดการฐานข้อมูล(สำหรับ
ผู้ดูแลระบบ)